Ersättningar

Ersättningar till VD, styrelse samt incitamentsprogram

Ersättningar till styrelsen

Årligt arvode utgår i enlighet med beslut på bolagsstämma 2019 med 400 000 kronor till styrelseordförande och med 200 000 kronor till respektive ledamot som inte uppbär lön från Bolaget. 

Årligt arvode till de ledamöter, förutom styrelsearvode, som ingår i revisionskommittén och ersättningskommittén, som inte uppbär lön från Bolaget, skall utgå med 50 000 kronor till kommitténs ordförande och 35 000 kronor till vardera övriga styrelseledamöter som ingår i kommittén.

Ersättning till VD

VD erhåller en månadslön om 19 000 EUR per månad.

Incitamentsprogram

Enlabs AB har för tillfället ett utestående incitamentsprogram, benämnt TO5-2021

Den 18 maj 2018 beslutade bolagsstämma i Enlabs om en riktad emission av högst 1 800 000 teckningsoptioner, att fördelas till nyckelpersoner inom koncernen. Teckningskursen uppgår till 30,25 kr per aktie och optionspremien till 4,31 kr per option enligt värdering utförd efter den s.k Black & Scholes modellen, av revisionsbolaget PwC.

Aktieteckning kan ske tidigast från 2021-06-08 och senast 2021-12-31.