Aktieägarförteckning

Aktiekapitalet i Enlabs AB uppgår till 1 315 448 EUR. Det totala antalet aktier uppgår till 62 829 079 aktier, samtliga i en serie.

Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0.02 EUR och berättigar till en röst och har lika andelar i bolagets tillgångar och vinster.

De tio största aktieägarna framgår nedan. Denna lista baseras på uppgifter från Euroclear vilket medför att förvaltare av aktier ingår och att de faktiska ägarna därför inte alltid framgår. Listan är kompletterad med av enskilda aktieägare till bolaget redovisade innehav.

Den “fria floaten” av antalet aktier i bolaget uppgår till cirka 65%. Detta utifrån definitionen att den fria floaten utgörs av aktier i bolaget som fritt kan handlas av allmänheten. Således ingår inte följande typer av ägandeformer: 1. Insiderägande av anställda och styrelsemedlemmar. 2. Enskilda ägare med en ägarandel om 10% eller mer. 3. Både privat och institutionellt ägande som är att betrakta som strategiskt.

Bolaget har cirka 5 000 aktieägare.

Bolagets tio största aktieägare per 2019-09-30.

Namn Kapital & Röster
ERLINGHUNDRA AB 22,09%
ATLETICO NORDIC B.V. 17,96%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 9,89%
TANGEN, ANDERS 4,03%
LEIJONHUFVUD, ERIC 3,19%
ISOZ, HANS 2,46%
KJELL OCH MICHAEL PETTERSSON FASTIGH 2,40%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. 2,23%
VISION INVEST AB 2,16%
ANDERSSON, FILIP 2,15%