Ekonomisk sammanställning

KONCERNBOKSLUT & NYCKELTAL
KEUR 2018 2017 2016 2015* 2014*
Resultaträkning
Spelintäkter 26 696 20 263 16 253 9 517 6 568
Övriga rörelseintäkter 3 916 3 204 6 670 903 645
SUMMA INTÄKTER 30 612 23 467 22 923 10 420 7 213
Bruttoresultat 22 590 16 933 16 203 6 978 5 371
Rörelseresultat 7 006 5 258 4 413 -1 103 -413
Resultat efter finansiellt netto 6 872 5 281 4 399 -1 103 86
Balansräkning
Tillgångar 36 056 31 339 19 721 16 152 10 366
Eget kapital 31 465 24 875 16 955 13 156 8 939
Skulder 4 591 6 464 2 766 2 996 1 427
Kassaflöde
Periodens kassaflöde 4 694 -2 953 3 745 262 2 084
Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, % 24 21 26 -8 -3
Soliditet, % 87 79 86  82 86
Antal  anställda vid periodens slut, st 198 194 126 200 130

* Omräknat från SEK till EUR retroaktivt