Ekonomisk sammanställning

KONCERNBOKSLUT & NYCKELTAL
KEUR 2017 2016 2015* 2014* 2013*
Resultaträkning
Spelintäkter 20 263 16 253 9 517 6 568 7 707
Övriga rörelseintäkter 3 204 6 670 903 645 338
SUMMA INTÄKTER 23 467 22 923 10 420 7 213 8 045
Bruttoresultat 16 933 16 203 6 978 5 371 6 347
Rörelseresultat 5 258 4 413 -1 103 -413 272
Resultat efter finansiellt netto 5 281 4 399 -1 103 86 5 670
Balansräkning
Tillgångar 31 339 19 721 16 152 10 366 9 691
Eget kapital 24 875 16 955 13 156 8 939 8 449
Skulder 6 464 2 766 2 996 1 427 842
Kassaflöde
Periodens kassaflöde -2 953 3 745 262 2 084 1 139
Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, % 21 26 -8 -3 150
Soliditet, % 79 86  82 86 91
Antal  anställda vid periodens slut, st 194 126 200 130 120

* Omräknat från SEK till EUR retroaktivt