Finansiella mål

Styrelsen och ledningen i Enlabs har antagit finansiella mål för år 2020. Enlabs ska leverera minst 20 MEUR EBITDA och årlig ökning av vinst per aktie (VPA) ska under perioden uppgå till minst 40% per år genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. De finansiella målen är inte en prognos, däremot ett uttryck och förtydligande av vår målsättning som organisationen arbetar aktivt för att uppnå.

Värdeskapande: Ökning av VPA på minst 40% per år


VPA (Vinst Per Aktie), beräknat som nettovinst dividerat med totala antalet aktier, är ett direkt och tydligt mått på bolagets resultat som kan hänföras till aktieägarna.

Lönsamhet: EBITDA ska uppgå till minst 20 MEUR år 2020 med 20-30% EBITDA-marginal

Enlabs anser lönsamhet vara viktigt även vid tillväxt och EBITDA ger även en indikation på verksamhetens kassaflöde.

Tillväxt: Minst 25% organisk tillväxt per år tillsammans med genomtänkta förvärv

Målet för organisk tillväxt beräknas på intäkter jämfört med föregående period, med undantag för eventuella förvärv.

Skuldsättningsgrad: Nettoskulder/EBITDA ska inte överstiga en kvot på 1.5

Enlabs söker efter genomtänkta förvärv som kan skapa synergier inom de befintliga affärsområdena nätspel och affiliation. Storleken på eventuella förvärv kan variera beroende på situation, men köpmodellen kommer att struktureras med en kombination av aktiebaserad betalning och likvida medel. Om belåning skulle vara aktuellt kommer bolaget inte att överstiga nettoskulder/EBITDA-kvoten på 1,5.

STRATEGISKA VERKTYG FÖR VÄRDESKAPANDE

Fokus på reglerade marknader: För närvarande kommer ca. 90% av Enlabs nätspelsintäkter från reglerade marknader, främst de baltiska länderna, där bolagsgruppen innehar lokala spellicenser och betalar spelskatt. Reglering medför hållbarhet och trovärdighet för de licensierade aktörerna. Enlabs har samlat på sig en omfattande kunskap om verksamhet under strikt reglering och har skräddarsytt en lönsam affärsmodell som inkluderar omfattande kostnader för spelskatt.

Nya marknader: Enlabs ser positivt på regleringar av marknader och att det är en stor möjlighet för tillväxt med hållbara intäkter. Ett exempel är Sverige, där en licensansökan redan är inskickad. Ett annat exempel är den framgångsrika lanseringen på den litauiska marknaden. Den globala trenden med ökad reglering av marknader ser koncernen som en framtida möjlighet.

Egenutvecklad teknik: Under de senaste två åren har Enlabs investerat i utvecklingen av en ny teknikplattform, vilket är ett stöd för alla varumärken oavsett marknad, som ett verktyg med stor skalbarhet. Lanseringen i Litauen visar att plattformen är välutvecklad och försätter Enlabs i en stark position utan beroende av externa IT-leverantörer. Att Enlabs äger sin egen teknik ger förutsättningar för att behålla stabila marginaler.

Synergier inom bolaget: Enlabs kommer fortsatt att verka i tre affärssegment – Brands, Media och Solutions (B2B). Det finns stora möjligheter att dela resurser och hitta ytterligare synergieffekter mellan dessa tre affärssegment.