Corporate Social Responsibility

HÅLLBARHET

Koncernens intäkter kommer till betydande del från reglerade marknader på vilka dotterbolag har nationella licenser och tillstånd att bedriva spelverksamhet. På dessa marknader betalas lokala spelskatter. Bolagets definition för detta är hållbara intäkter. Koncernens princip är att alltid verka i full överensstämmelse med regelverken inom alla jurisdiktioner där verksamhet bedrivs. Koncernens fyra fokusområden är: regelefterlevnad, ansvarsfullt spelande, socialt ansvarstagande och generell transparens i verksamheten.  

REGELEFTERLEVNAD 

Bolag inom koncernen innehar nationella spellicenser utfärdade av licensgivande myndigheter i Estland, Lettland, Litauen, Sverige, Malta och Curacao. Koncernen arbetar i enlighet med och utefter gällande regler och bestämmelser i dessa länder. Regler och krav omfattar bland annat olika bestämmelser, inklusive, men inte begränsat till, reklambegränsningar, spelcertificering, ekonomiska krav, och regelbunden rapportering till spelmyndigheter. Koncernen ser regelefterlevnad som en förutsättning för att göra affärer och beskattning som ett sätt att ge tillbaka till samhället. Regelbunden rapportering sker till de licensgivande organen i de länder där koncernen har spellicenser. Koncernens juridiska avdelning tillsammans med finansavdelningen har utformat en uppsättning förfaranden för att säkerställa ett konstant och konsekvent genomförande av regelefterlevnad i alla jurisdiktioner där koncernen bedriver verksamhet. Koncernens IT-avdelning säkerställer överensstämmelse med förfaranden som rör skydd och säkerhet av bland annat kunddata samt allmänna dataskyddsåtgärder (GDPR).

ANSVARSFULLT SPELANDE

Koncernen strävar efter att ge kunder de snabbaste, säkraste och mest underhållande spelupplevelserna. Säker och underhållande spelupplevelse innebär även identifiering av spelproblem och tillhandahållande av verktyg för att förebygga och hantera dem. Koncernen använder både tekniska och manuella konversationsfaktorer för att identifiera spelberoende och för att bistå användare att begränsa sina spelvanor eller utesluta sig från spelaktiviteter. Spelvanorna kan begränsas av kundalternativ för att ställa in kontobaserade gränser för speltid, medelutgifter och satsningar. Användare kan utesluta sig på sina konton och serviceagenter kan utesluta användare om de anger något spelberoende. Olika jurisdiktioner har fastställt åtgärder som koncernen följer. Koncernen har infört interna rutiner för anställda hur man ska agera vid presumtiva problemsituationer. Koncernen har upptäckt spelberoende och har i sådana situationer agerat i enlighet med de föreskrivna förfarandena. 

SOCIALA OMSTÄNDIGHETER

Koncernen är stolt över sin positiva och engagerade personal där varje individ förstår och utför sina uppgifter. Koncernens framgång är i stor utsträckning beroende av företagets anställda, företagskultur och värderingar. Värden som koncernen främjar i organisationen är kunden i fokus, underhållning och handlingskraft. Koncernen uppmuntrar mångfald och behandlar alla anställda lika. Koncernen har drygt 200 anställda av elva nationaliteter med säte i Tallinn, Riga, Vilnius, Malta, Marbella och Stockholm. Ca. 60% av de anställda är kvinnor och nästan 50% av samtliga anställda är yngre än 30 år. Koncernen följer lokala arbetslagar och arbetsmiljölagar i alla länder där koncernens bolag har anställd personal. 

INSYN I VERKSAMHETER

Att verka på reglerade spelmarknader innebär ett stort ansvar, men främjar samtidigt trovärdigheten. Genom koncernens regelefterlevnad och rapportering till spelregulatorerna säkerställs kvalité och transparens i verksamheten. Som en nätspelsoperatör står koncernen inför liknande utmaningar som finansiella institutioner. Koncernen behandlar tusentals transaktioner dagligen och var och en av dessa måste vara föremål för strikta regler för bekämpning av penningtvätt. Koncernen reviderar löpande sina interna rutiner, riskbedömningar och handlingsplaner. Koncernen har implementerat tekniska system för att identifiera eventuella risker för penningtvätt, i relation till penningöverföringar och spelomsättning på kundkonton. Vid en indikation på risk för penningtvätt utförs en utredning av utsedda tjänstemän, både på koncern- och enskild företagsnivå. Misstankar om penningtvätt rapporteras av anställda i hela organisationen och dokumentation för eventuella misstänkta konton hålls för att undersöka misstänkt penningtvätt. Koncernens anställda är skyldiga att följa de interna förfarandena och regler för att minimera riskerna och identifiera eventuella försök till penningtvätt. Koncernen har hittills inte stött på försök till penningtvätt.


Koncernen arbetar med nolltolerans mot korruption och mutor i verksamheten. Alla relationer med leverantörer är föremål för ett undersökningsförfarande. Inga fall av korruption som involverade koncernen har rapporterats.