Utfall av aktieteckning i optionsprogram

2013-01-02

Ladda ner PDF

På bolagsstämma den 3 september 2010 fattades beslut om emittering av 6 000 000 teckningsoptioner i ett program (TO2) riktat till nyckelpersoner inom bolagsgruppen. Teckningskursen fastställdes till 2 SEK/aktie i enlighet med villkoren för programmet, vilka finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida. Sista dag för teckning var 31 december 2012. Utfallet av programmet blev att 4 245 000 aktier tecknades, vilket tillför bolaget 8 490 000 SEK.

Detta medför att det totala antalet aktier i bolaget ökar till 31 170 125 aktier.

Jörgen Andersson, styrelsens ordförande kommentarer: "Vi är nöjda med utfallet av optionsprogrammet, som tecknades till drygt 70 procent, och att ett antal av våra viktigaste medarbetare valde att teckna aktier i detsamma".