Kommuniké från årsstämma i Nordic Leisure AB (publ)

2014-05-27

Vid årsstämma i Nordic Leisure AB (publ) den 27 maj 2014 beslutades i huvudsak;

att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna,

att till årsstämmans förfogande stående medel i moderbolaget, överkursfond om 42 961 533 kronor, balanserat resultat om -31 532 785 kronor och årets resultat om 36 874 653 kronor balanseras i ny räkning.

att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören,

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Niklas Braathen, Jörgen Andersson, Peter Åström och Michael Pettersson,

att utse Niklas Braathen till styrelsens ordförande,

att arvode till styrelsen för tiden fram till och med nästa årsstämma skall utgå med 125 000 kronor till styrelseordföranden samt med 75 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda styrelseledamöter,

att i det fall en vald styrelseledamot samtidigt innehar rollen som avlönad verkställande direktör, skall inget styrelsearvode utgå till denne ledamot,

att ge styrelsen bemyndigande i tiden fram till nästa årsstämma, att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av totalt högst 3 000 000 aktier, innebärande en möjlig utspädning om högst 7,3 procent av det totala antalet aktier.

att i bolagsordningen genomföra ändringar avseende bolagets säte och plats för avhållande av bolagsstämma.

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

Stockholm 27 maj 2014

Nordic Leisure AB (publ)


Styrelsen

För frågor och mer information, vänligen kontakta

Niklas Braathen, Styrelseordförande Nordic Leisure AB 
Telefon: +371 29 206366 / +46 705252777
E-post: [email protected]
Ytterligare information finns att tillgå på: nordicleisure.se