Kommuniké från årsstämma i Nordic Leisure AB (publ)

2016-05-18

Vid årsstämma i Nordic Leisure AB (publ) den 17 maj 2016 beslutades i huvudsak;

att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen,

att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen,

att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören,

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Niklas Braathen, Jörgen Andersson och Peter Åström, att entlediga Michael Pettersson från styrelsen samt att till nytillkommande ordinarie styrelseledamot välja Claes Hallén,

att omvälja Niklas Braathen till styrelsens ordförande,

att arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget, för tiden fram till och med nästa årsstämma, skall vara oförändrat och utgå med 125 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 75 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget,

att till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som infaller år 2017 omvälja PricewaterhouseCoopers AB,

att bemyndiga styrelsen i bolaget, för tiden fram till nästa årsstämma, att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av totalt högst 12 000 000 aktier, innebärande en möjlig utspädning om högst cirka 18 procent av det registrerade aktiekapitalet.

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

Sigtuna den 18 maj 2016

Nordic Leisure AB (publ)

Styrelsen

Vid frågor och för mer information, vänligen kontakta:

Niklas Braathen, styrelseordförande, Nordic Leisure AB (publ), tfn: +46 70-525 27 77, e-post: [email protected] Ytterligare information finns att tillgå på bolagets webbplats, www.nordicleisure.se.