Offentliggör utfallet av underhandserbjudandet till minoritetsaktieägarna i Betting Promotion Systems (BPS) AB

2016-09-29

SIGTUNA, SVERIGE, 29 SEPTEMBER 2016 - Nordic Leisure AB (”NLAB”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 7 september 2016 ett underhandserbjudande till minoritetsaktieägarna i Betting Promotion Systems (BPS) AB (”BPS”) varvid NLAB erbjöd kvarvarande aktieägare i BPS att anmäla sina aktier för andelsbyte på samma villkor som det offentliga uppköpserbjudandet som genomfördes under hösten 2015, dvs. för varje aktie i BPS erbjöds aktieägarna en nyemitterad aktie i NLAB.

Vid anmälningsperiodens utgång den 28 september 2016 hade underhandserbjudandet accepterats av uppskattningsvis 150 aktieägare i BPS representerande 400 928 aktier, vilket motsvarar cirka 2,1 procent av det totala antalet aktier respektive röster i BPS.

NLAB innehade 18 039 328 aktier innan underhandserbjudandet lämnades och kommer vid fullföljande av underhandserbjudandet att inneha 18 440 256 aktier, motsvarande cirka 96,85 % av det totala antalet aktier respektive röster i BPS.

NLAB har beslutat att inte förlänga anmälningsperioden samt att därmed fullfölja underhandserbjudandet.

NLAB planerar vidare att inom kort besluta om att påkalla tvångsinlösen av kvarvarande aktier i BPS i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551).

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterat underhandserbjudandet under anmälningsperioden beräknas komma att påbörjas under oktober 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

NORDIC LEISURE AB

Peter Åström, VD och koncernchef

E-mail: [email protected] / +46 70-756 27 47