Kommuniké från årsstämma i Nordic Leisure AB (publ)

2017-05-23

Ladda ner PDF

Vid årsstämma i Nordic Leisure AB (publ) den 23 maj 2017 beslutades i huvudsak;

att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen,

att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen,

att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören,

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Niklas Braathen och Peter Åström, att entlediga Jörgen Andersson och Claes Hallén från styrelsen samt att till nytillkommande ordinarie styrelseledamöter välja Staffan Dahl och Ludwig Pettersson,

att omvälja Niklas Braathen till styrelsens ordförande,

att arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget, för tiden fram till och med nästa årsstämma, skall utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 100 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget,

att till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som infaller år 2018 omvälja PricewaterhouseCoopers AB,

att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag om vissa följdändringar med anledning av byte av redovisningsvaluta.

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

Sigtuna den 23 maj 2017

Nordic Leisure AB (publ)

Styrelsen


Vid frågor och för mer information, vänligen kontakta:

Niklas Braathen, styrelseordförande, Nordic Leisure AB (publ), tfn: +46 70-525 27 77, e-post: [email protected] Ytterligare information finns att tillgå på bolaget webbplats, nordicleisure.se.