Kommuniké från årsstämma i Nordic Leisure AB (publ)

2018-05-18

Ladda ner PDF

Vid årsstämma i Nordic Leisure AB (publ) den 18 maj 2018 i Stockholm, beslutades i huvudsak;

att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen,

att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen,

att bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören,

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Niklas Braathen, Peter Åström, Staffan Dahl och Ludwig Pettersson samt att till nytillkommande ordinarie styrelseledamot välja Christian Haupt. 

att omvälja Niklas Braathen till styrelsens ordförande,

att arvode för tiden fram till och med nästa årsstämma, skall utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 100 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget,

att till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som infaller år 2019 omvälja PricewaterhouseCoopers AB,

att godkänna styrelsens förslag avseende bemyndigande till styrelsen att föranstalta om nyemission,

att  godkänna styrelsens förslag avseende emission av teckningsoptioner

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

Sigtuna den 18 maj 2018

Nordic Leisure AB (publ)

Styrelsen

Vid frågor och för mer information, vänligen kontakta:

Adam Jonsson, IR-ansvarig, +46 738200058, [email protected]

Niklas Braathen, styrelseordförande, +46 705252777, [email protected]