Bokslutskommuniké januari-december 2016

2017-02-23

Ladda ner PDF

Under 2016 uppgick koncernens intäkter till 233,3 MSEK (111,4) och under fjärde kvartalet uppgick intäkterna till 49,8 MSEK (34,1). Årets resultat EBITDA uppgick till 52.1 MSEK (-6.0)

Antalet aktiva onlinekunder uppgick vid årets slut till 34 563 (24 399), motsvarande en ökning om 42 %.

2016 (januari-december)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 233,3 MSEK (111,4)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 52,1 MSEK (-6,0)
 • Resultat efter skatt uppgick till 37,3 MSEK (-13,1)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,66 SEK (-0,23)
 • Antal aktiva onlinekunder uppgick till 34 563 (24 399)

2016 (oktober-december)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 49,8 MSEK (34,1)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 0,79 MSEK (-0,60)
 • Resultat efter skatt uppgick till -3,3 MSEK (-3,7)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,07)
 • Antal aktiva onlinekunder uppgick till 34 563 (24 399)

Väsentliga händelser under perioden

 • Förvärv av Bestbet Group

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Övergång till EUR som redovisningsvaluta från den 1 januari 2017
 • Ny Group CFO

Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.nordicleisure.se